distributor v CZ a SK

SYSTÉMOVE INFORMACE - ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.https://www.zowatch.com/

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je

Vincente s.r.o.
Díčova 945/24
921 01 Piešťany
IČO: 36 362 026
DIČ: 2022188960
IČ DPH: SK2022188960
(ďalej len: „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Tel.: +421915435737
Email: vincente@vincente.sk
Zodpovedná osoba : Jiří Masopust-Kreye
Kontakt: +421915435737


Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme ?

1. Žiadosti, cenové ponuky a dopyty prostredníctvom webového formulára, emailu, alebo telefónu
Povinné údaje: meno ( firma ), e-mail, telefón
Osobné údaje z objednávky tovaru, alebo služby prípadne cenovej ponuky sú spracúvané po dobu vybavenia tejto objednávky a v zákonnej lehote na vybavenie reklamácie, maximálne však 10 rokov.

2. Fakturácia a ekonomické náležitosti
Osobné údaje z faktúr za objednaný tovar a služby, sú spracúvané za účelom plnenia zákonných povinností (§ 74 ods. 1 zákona o DPH) a uchovávané po dobu 10 rokov.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame ?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich z obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto vzťahu.
Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na Vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame Vaše údaje do doby odvolania Vášho súhlasu.

Prenos údajov do tretích krajín
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Posielanie osobných údajov tretím osobám
Za účelom správneho doručenia Vami objednaného tovaru sú osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, doručovacia adresa, kontaktné údaje ( email, telefón) poskytované zmluvným doručovateľom tovaru.
Prevádzkovateľ týmto vyhlasuje, že pri výbere doručovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.Zabezpečenie osobných údajov
Aby boli Vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného, alebo obchodného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z týchto vzťahov.

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:
• právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov
• právo na prístup k údajom
• právo na vymazanie osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania
• právo vzniesť námietku
• právo na podanie sťažnosti
• právo na prenos údajov
• právo na doplnenie a opravu

Ak sú Vaše údaje nesprávne uvedené môžete nás kontaktovať na e-mailovú adresu : vincente@vincente.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o Vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy : vincente@vincente.sk.
Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame, čím nie je dotknutá povinnosť uchovávať osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrneho záznamu a ich uchovávanie je povinné na základe osobitného zákona (napr. faktúry).

Máte právo namietať spracovanie Vašich osobných údajov vrátane profilovania. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.

Všetky práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, upravuje §21 až §28 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, produktov vložených do nákupného košíka, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.
Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.
Analytické Cookies
Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:
- prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google,
- remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov),
- rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov).

Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete tu https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný tu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.